ETİK KURALLAR

Değerli Üyelerimiz,
Etik Kurulu’nun oluşumu ve “görev ve yetkileri” ile ilgili tüzüğümüzün 28.Maddesi ve yanı sıra ROBODER Etik Kurallarının yer aldığı tüzüğümüzün 29.Maddesini aşağıda bilgilerinize sunuyoruz;

Madde - 28: Etik Kurulu:
Etik Kurulu 3 asıl 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. İlk toplantılarında kendi aralarından Başkan seçerler. Yönetim Kurlu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter veya Sayman olan kişiler de Etik Kurul Üyesi olabilirler.

Etik Kurulunun görev ve yetkileri
- Dernek amaç ve faaliyetleri kapsamında aşağıda belirtilen ROBODER Etik Kurallarının uygulanması ve üye firmaların uymalarının sağlanması yönünde çalışmalar ve ilgili anlaşmazlıklarda hakemlik yapmaktır. Tavsiye kararını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Mesleki Etik Kurulunun aldığı kararlar tavsiye kararı niteliğinde olup, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı takdirde uygulanır.

- Dernek üyelerinin birbirleri hakkındaki şikâyetlerinin, özellikle serbest rekabet koşullarını ve Dernek üyelerinin birbirlerinin kişisel ve ticari itibarlarını zedeleyecek davranışlar ile ilgili şikâyetlerin tetkik edilip, ayrıca taraflar toplantıya davet edilerek şikâyet ve savunmalarının dinlenerek tarafların öncelikle ve ivedilikle uzlaştırmaya çalışılması, uzlaşma mümkün olmadığı takdirde tavsiye kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi ile Üçüncü şahısların Dernek üyeleri hakkındaki şikâyetlerinin tetkik edilip görüşülerek; uyarma, kınama veya üyelik kesin çıkarmaya yönelik tavsiye kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi asli görev ve yetkileridir.

Genel Mesleki Yükümlülükler
- Mesleğiyle ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerinde en yüksek ahlaki değerler ile hareket eder ve sorumluluk üstlenir.
- İmalat konusu hakkında hedef ülke pazarı için geçerli mevzuatı (yasa, yönetmelik, tebliğ, kural, standartlar, vb.) öğrenir, izler, onlara uyar.
- Sahip olduğu mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri, pazar ülke bilgilerini kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeksizin paylaşır.
- Bireylere ve kurumlara ait ve ilgili özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterir.
- Yasalarla ve özel anlaşmalarla bağlı olduğu yükümlülüklere, sözleşmelere ve taahhütlere uyar.
- Mamullerinin ayıplı olduğundan veya gayriahlâkî işlere bulaştığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla işbirliğine girmez.
- Fikri mülkiyet haklarına saygılı davranır ve ilgili mevzuata uyar. Toplumsal Yükümlülükler
- Kendi çıkarlarını ve müşterisinin çıkarını, hiçbir zaman toplum çıkarının üstünde görmez.
- Kamuya yapılan açıklamalarda yansız ve dürüst olur.Ürün ve Hizmetle İlgili Yükümlülükler
- Yüksek Teknolojili ve Otomasyonlu Üretim Sistemlerinin imalatının ön hazırlık, imalat, montaj, eğitim ve sonrasında sağlanan satış sonrası hizmetleri süreçlerinde en yüksek niteliğe, verime ve etkinliğe ulaşılması için çalışır.
- Yüksek Teknolojili ve Otomasyonlu Üretim Sistem özelliklerinin ve gerek duyulan teknolojik gereksinimlerinin, kullanıcı ve diğer etkilenebilecek tarafların ihtiyaçlarının doğru ve tam olarak belirlenmesini sağlar
- Yüksek Teknolojili ve Otomasyonlu Üretim Sistemlerinin imalat sürecinde ürün geliştirme ve üretim aşamalarında yapılan gözden geçirme, denetim ve testleri de dikkate alır ve yapıcı davranır. Meslektaşlar ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Yükümlülükler
- Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişmelerine yardımcı olur ve Sektör Etik Kurallarına uymaları için özendirir ve destek verir.
- Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının görüş, kaygı ve şikâyetlerine ilgisiz kalmaz.
- Meslek yaşamında ilerlemek için hiçbir zaman meslektaşlarını gerçek olmayan nedenlerle eleştirmek, suçlamak yolunu seçerek gayriahlâkî davranmaz.
- Meslektaşlarının çalışma ve çabaları sonucu ortaya çıkan ürün ve fikir eserlerine karşı gereken saygı, önem ve dikkati gösterir. Sahibinden izin almadan ve kaynak belirtmeden kullanmaz.
- Meslektaşlarının çalışmalarını, kişisel çıkarları için izinsiz olarak incelemez, kullanmaz ve geliştirmez. Sahibinden izin alarak yaptığı çalışmalarda kaynağını mutlaka belirtir. - Henüz patent ve kopyalama hakkıyla ilgili yasal bir hak alınmamış olsa bile, akademik ve mesleki tüm çalışmalara ve ürünlere karşı saygılı olur.

- Meslektaşları hakkında bilgi sorulduğunda doğru bilgi verir ve sektörle ilgisi olmayan kişisel bilgileri açıklamaz.
- Meslektaşların özel yaşamına, saygınlığına ve kişilik haklarına saygı gösterir.
- Serbest piyasa koşulları içinde meslektaşlarına karşı eşit rekabet ilkelerini gözeterek çalışır. Yalnız veya bir grup halinde ekonomik gücünü kullanarak haksız rekabete yol açacak tekel veya tröstleşme yönünde gayret sarf etmez.

Müşterilerle İlgili Yükümlülükler
- Müşterileriyle olan mesleki ilişkilerinde daima güvenilir olur ve dürüst davranır.
- İş alırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, politik çevresini, yakınlık ve kişisel ilişkilerini ve maddi gücünü kullanmaz, haksız bir yarar veya üstünlük sağlamaya çalışmaz.
- Müşteri ile tasarım – imalat – kontrol – teslimat – ödeme – garanti - satış sonrası hizmetler ve diğer ilgili detay konuları kapsayan yazılı anlaşma yapılır. Anlaşma şartlarına ve taahhütlerine tam olarak uyulur.

Bu kurallarla İlgili Sorumluluklar
- Her ROBODER üyesi “ROBODER – Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği Mesleki Etik Kurallarına uyar, sahip çıkar, yaygınlaşması ve toplumun genelinde kabul görmesi için çaba gösterir.
- Bu kuralları çiğneyen veya göz ardı eden üye firma ve firma çalışanına karşı gerekli girişimlerde bulunur ve bu kurallara aykırı davranışta bulunduğunun tespiti halinde, ROBODER’İN Etik Kurulunun kendisi için öngöreceği yaptırımlara uymayı peşinen kabul eder.

Saygılarımızla
ROBODER YÖNETİM KURULU